Hình ảnh X.quang viêm phổi

Ảnh của thuantv

  

   Hình ảnh X.quang viêm phổi

 

 

 

 


Hình ảnh 1


 

Thông tin về hình ảnh:

Nguồn:

 

 

 

 

Hinh ảnh 2 

Thông tin:  These are  PA and lateral films of RML pneumonia (arrows). 
Note the indistinct borders, air bronchograms, and silhouetting of the right heart border.

Nguồn: http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cxr/pathology3chest.html
( xem thêm thông tin nếu cần)

 

 

 

 

 Hình ảnh 3

 

 

 

Thông tin: PA and Lateral films of RUL pneumonia

 

Nguồn: http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cxr/pathology3chest.html

 

 

 

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác