Hô hấp đảo ngược và lắc lư trung thất có thể gây tử vong cho bệnh nhân?

Đề thi - Câu hỏi đúng/sai (True/false question)

Hô hấp đảo ngược và lắc lư trung thất có thể gây tử vong cho bệnh nhân?

Đang ẩn câu trả lời